Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
15.11.2019

147/2019

Prevoz kontajnera, práca ramena a zneškondenie odpadu

175,68 EUR Jednostosedemdesiatpäť68/100 eur

EKOGLOBAL, s.r.o.

Obec Žitavce

15.11.2019

146/2019

Hlavná ročná kontrola multifunkčného a detského ihriska.

360,00 EUR Tristošesťdesiateur

EKOTEC spol. s r. o.

Obec Žitavce

15.11.2019

145/2019

Elektrická energia

102,22 EUR Jednostodvaeur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

15.11.2019

144/2019

Elektrická energia

233,68 EUR Dvestotridsaťtri68/100eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

05.11.2019

143/2019

Večera, mesiac úcty k starším

402,50 EUR Štyristodva50/100 eur

Branislav Kosiba-Gastro Kosi

Obec Žitavce

05.11.2019

142/2019

Aktualizácia KEO účtovníctvo

125,95 EUR Jednostodvadsaťpäť95/100 eur

ELPRESS, Vaseková Oľga

Obec Žitavce

05.11.2019

141/2019

Revízia elektro rozvodov verejného osvetlenia

542,16 EUR Päťstoštyridsaťdva16/100 eur

Štefan Zuzula

Obec Žitavce

05.11.2019

140/2019

Uteráčiky uvítanie detí do života

216,36 EUR Dvestošestnásť36/100 eur

Dexis Slovakia

Obec Žitavce

16.10.2019

139/2019

Telefón

75,90 EUR Sedemdesiatpäť90/100eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

16.10.2019

138/2019

Tlačivá daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

15,97 EUR Pätnásť97/100 eur

CART PRINT, s.r.o.

Obec Žitavce

16.10.2019

137/2019

Zber, preprava a zneškodnenie odpadu

961,52 EUR Deväťstošesťdesiatjeden52/100 eur

Tekovská Ekologická, s.r.o

Obec Žitavce

16.10.2019

136/2019

Elektrická energia

54,69 EUR Päťdesiatštyri69/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

16.10.2019

135/2019

Školenie

16,00 EUR Šestnásť eur

ZO - RVC Nitra

Obec Žitavce

16.10.2019

134/2019

Školenie k zabezpečeniu povinnosti zvyšovania povedomia a odbornej prípravy osôb v oblasti ochrany o

42,00 EUR Štyridsaťdva eur

ITAK s.r.o.

Obec Žitavce

16.10.2019

133/2019

Perá s potlačou

82,00 EUR Osemdesiatdva eur

Donatello, s.r.o.

Obec Žitavce

16.10.2019

132/2019

Ročný aktualizačný poplatok za mapový portál

200,00 EUR Dvesto eur

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Žitavce

16.10.2019

131/2019

Zemný plyn

210,00 EUR Dvestodesať eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

16.10.2019

130/2019

Elektrická energia

233,68 EUR Dvestotridsaťtri68/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

16.10.2019

129/2019

Elektrická energia

102,22 EUR Jednostodva22/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

16.10.2019

128/2019

Licencia pre 1 PC na 2 roky

50,33 EUR Päťdesiat33/100 eur

ESET, spol. s r. o.

Obec Žitavce

16.10.2019

127/2019

Elektrická energia

39,39 EUR Tridsaťdeväť39/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

16.10.2019

126/2019

Zápisník, pero, tričko s potlačou

618,60 EUR Šesťstoosemnásť60/100 eur

Donatello, s.r.o.

Obec Žitavce

16.10.2019

125/2019

Vyjadrenie k PD č. 69239-2019

21,60 EUR Dvadsaťjeden60/100 eur

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Žitavce

14.10.2019

124/2019

Jedálne kupóny

494,42 EUR Štyristodeväťdesiatštyri42/100

Le Cheque Dejeuner, s.r.o.

Obec Žitavce

14.10.2019

123/2019

Nakladanie so splaškovými vodami, ťahanie, odvoz odpadu.

52,00 EUR Päťdesiatdvaeur

Alena Blaškovičová-RENOTRAKT

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: