Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
14.03.2022

31/2022

Manažment procesu verejného obstarávania pre projekt "Vodozádržné opatrenia - projekt OP KŽP

550,00 EUR Päťstopäťdesiat eur

Obviam regio

Obec Žitavce

14.03.2022

30/2022

Servisná prehliadka plynového kondenzačného kotla

99,96 EUR Deväťdesiatdeväť96/100 eur

GAS - PROGRES, s.r.o.

Obec Žitavce

14.03.2022

28/2022

Vykonanie kontroly PS v objektoch obecný úrad a kultúrny dom Žitavce

118,14 EUR Jednostoosemnásť14/100 eur

L-tes spol. s r. o.

Obec Žitavce

14.03.2022

29/2022

Nakladanie so splaškovými vodami ťahanie, odvoz z odpadovej žumpy

58,00 EUR Päťdesiatosem eur

Alena Blaškovičová-RENOTRAKT

Obec Žitavce

14.03.2022

27/2022

Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostre

38,40 EUR Tridsaťosem40/100 eur

SLOVGRAM

Obec Žitavce

14.03.2022

26/2022

Zber, zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu

1 114,24 EUR Jedentisícstoštrnásť24/100 eur

Waste transport, a.s.

Obec Žitavce

14.03.2022

25/2022

Telefón

91,26 EUR Deväťdesiatjeden26/100 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

14.03.2022

24/2022

Elektrická energia

118,85 EUR Jednostoosemdnásť85/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

14.03.2022

23/2022

Zemný plyn

133,00 EUR Jednostotridsaťtri

SPP, a. s.

Obec Žitavce

14.03.2022

22/2022

Spracovanie dokumentácie na rozšírenie verejného osvetlenia

120,00 EUR Jednostodvadsať eur

Bc. Ľubomír Kiš

Obec Žitavce

14.03.2022

21/2022

Vykonanie odbornej prehliadky plynového zariadenia v KD

120,00 EUR Jednostodvadsať eur

Milan Zuberec

Obec Žitavce

14.03.2022

20/2022

Elektrická energia

197,27 EUR Jednostodeväťdesiatsedem27/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

14.03.2022

19/2022

Elektrická energia

130,75 EUR Jednostotridsaťpäť75/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

07.02.2022

18/2022

Aktualizácia KEO

330,00 EUR Tristotridsať eur

ELPRESS, Vaseková Oľga

Obec Žitavce

07.02.2022

17/2022

Oprava verejného osvetlenia v obci

81,84 EUR Osemdesiatjeden84/100 eur

UNIMONT-Zdenko Maďar

Obec Žitavce

07.02.2022

16/2022

Elektrická energia

40,72 EUR Štyridsať72/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

07.02.2022

15/2022

Zemný plyn

133,00 EUR Jednostotridsaťtri eur

SPP a.s.

Obec Žitavce

07.02.2022

14/2022

Geometrický plán 39/2020 na oddelenie a určenie vlastníckych práv v k. ú. Žitavce

420,00 EUR Štyristodvadsať eur

Ing. Iveta Lorincziová

Obec Žitavce

07.02.2022

13/2022

Zameranie polohopisu a výškopisu v kat. obce Žitavce

350,00 EUR Tristopäťdesiat eur

Ing. Iveta Lorincziová

Obec Žitavce

07.02.2022

12/2022

Následný monitorovací servis k projektu OP KŽP Zníženie energetickej náročnosti OcÚ Žitavce

300,00 EUR Tristo eur

PROUNION, a.s.

Obec Žitavce

07.02.2022

11/2022

Štiepkovanie biomasy

761,10 EUR Sedemstošesťdesiatjeden10/100 eur

Fleurette s.r.o.

Obec Žitavce

07.02.2022

10/2022

Minerálna voda

16,20 EUR Šestnásť20/100 eur

MediConsulting, s.r.o

Obec Žitavce

07.02.2022

09/2022

Zber, preprava a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu

680,70 EUR Šesťstoosemdesiat70/100 eur

Waste transport, a.s.

Obec Žitavce

07.02.2022

08/2022

Elektrická energia

136,51 EUR Jednostotridsaťšesť51/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

07.02.2022

07/2022

Školenie v zmysle zmluvy o poverení k plneniu úloh k zabezpečeniu povinnosti zvyšovania povedomia a

186,00 EUR Jednostoosemdesiatšesť eur

ITAK s.r.o.

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: