Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Obecné zastupiteľstvo v Žitavciach v súlade s § 18a a naslzákona. č. 369/1990 

                     o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Uznesením č. 120/2016 zo dňa 13.12.2016

 

vyhlásilo

voľbu hlavného kontrolóra obce Žitavce na deň 1.2.2017 - voľba sa uskutoční v rámci programu mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žitavciach

 

a určilo

pracovný čas hlavného kontrolóra Obce Žitavce pre funkčné obdobie 2017–2023              na 4 hod/ mesiac s nástupom do pracovného pomeru dňa 04.03.2017

 

 

Predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky:

Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. Ďalšími predpokladmi na výkon funkcie sú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a bezúhonnosť.

 

Iné požiadavky na výkon funkcie:

a) znalosť problematiky obecnej samosprávy, financovania samosprávy, financovania subjektov zriadených obcou a financovania subjektov s majetkovou účasťou obce vítaná

b) prax vo verejnej správe, kontrolnej alebo ekonomickej oblasti vítaná

 

Písomná prihláška, ktorá bude tvoriť prílohu k voľbe hlavného kontrolóra musí obsahovať:

a) meno, priezvisko, titul, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),

b) profesijný životopis,

c) informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva zárobkovú inú činnosť a je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť,

d) výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,

e) úradne overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

f) súhlas so spracovaním osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra Obce Žitavce na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Žitavciach. Písomný súhlas obsahuje najmä údaje o tom, kto súhlas poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký účel, rozsah osobných údajov a čas platnosti súhlasu.

 

 

Termín doručenia prihlášok: je do 17.1.2017  do 15,00 hod. na adresu:

Obec Žitavce

Obecný úrad v Žitavciach

Hlavná 130

952 01 Žitavce

 

v zalepenej obálke s označením "VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE ŽITAVCE – NEOTVÁRAŤ".

 

Spôsob voľby

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční verejným hlasovaním v súlade s ustanovením § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

                                                                                          

 

 

                                                                                                  MVDr. Stanislav Strieška

                                                                                                    starosta obce

Hlavný kontrolór

     Hlavný kontrolór obce vykonáva kontrolnú činnosť. V zmysle § 18d zákona o obecnom zriadení Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností  a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Hlavným kontrolórom Obce Žitavce od 03.marca 2011 je JUDr. Dominika Matušková.