Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Oznam pre obyvateľov obce Žitavce....

..Od 18.6.2018 do 18.1.2019 sme prostredníctvom Slovenskej a energetickej agentúry ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program kvalita životného prostredia znížili energetickú náročnosť OcÚ.......

...

..

...

.

...

.

.

.

..

..

 

 

.

Oznam o podpísaní Zmluvy s Nitrianskym samosprávnym krajom

 

Miestna akčná skupina RZ Dolná Nitra o.z. oznamuje, že ku dňu 28.9.2016 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie medzi MAS Dolná Nitra o.z. a Nitrianskym samosprávnym krajom za účelom implementácie Stratégie CLLD.

Zmluvu je možné nájsť na stránke RZ Dolná Nitra www.dolnanitra.sk .

 

 

Oznam o vyhlásení výzvy na predkladanie Žiadostí o NFP

 

Miestna akčná skupina RZ Dolná Nitra o.z. vyhlásila dňa 5.10.2016 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu implementácie stratégie CLLD podporenej z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Úplné znenie výzvy spolu s prílohami je možné nájsť na web stránke RZ Dolná Nitra www.dolnanitra.sk .

Fotogaléria