Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2016 o podmienkach chovu a držaní zvierat na území obce Žitavce

Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2016

o podmienkach chovu a držaní zvierat na území obce Žitavce

 

Obecné zastupiteľstvo v Žitavciach sa v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a vyhlášku Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 123/2008 Z.z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení č. 04/2016 o podmienkach chovu a držaní zvierat na území obce Žitavce (ďalej len „VZN“). 

 

 

§ 1

Základné ustanovenia

 1. Toto VZN upravuje povinnosti a práva chovateľov, majiteľov a držiteľov hospodárskych zvierat na  území obce Žitavce, t. j. všetkých chovateľov, majiteľov a držiteľov, ktorí z akéhokoľvek dôvodu chovajú, hoci aj prechodne, hospodárske zvieratá pre vlastné potreby.
 2. Chovať hospodárske zvieratá na území obce Žitavce je možné pri dodržaní záväzných veterinárnych, hygienických a stavebných predpisov, len ak sa zachovajú podmienky stanovené týmto nariadením, pri súčasnom dodržaní predpisov na ochranu životného prostredia.
 3. Toto VZN sa nevzťahuje na zvieratá chránené zákonom.

 § 2

Základné pojmy

 1. Chovateľom pre účely tohto VZN sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá chová hospodárske zvieratá, hoci len prechodne.
 2. Majiteľom pre účely tohto VZN sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom zvieraťa.
 3. Rozdelenie hospodárskych zvierat:
 1. úžitkové zvieratá – hovädzí dobytok, ošípané, kone, ovce, kozy;
 2. malé a drobné zvieratá - hydina všetkého druhu, králiky, holuby, včely, malé hlodavce, vtáky a pod. ;
 3. kožušinové zvieratá – nutrie, norky, líšky, činčily.

§ 3

Vymedzenie chovu z hľadiska územných podmienok

 1. Chov úžitkových zvierat:

            Na území obce Žitavce sa povoľuje chovať pre vlastné potreby úžitkové zvieratá pri rodinných domoch, ktoré spĺňajú podmienky chovu hospodárskych zvierat.

 1.  Chov drobných zvierat:

             Na území obce Žitavce sa povoľuje chovať pre vlastné potreby malé a drobné zvieratá   v priestoroch kapacitne vyhovujúcich predpisom.

 1. Chov kožušinových zvierat:

            Na území obce Žitavce  sa povoľuje chovať kožušinové zvieratá v zmysle platných právnych predpisov a noriem.

 

 

 1. Chov pre podnikateľské účely:

            Na území obce Žitavce sa chov zvierat pre podnikateľské účely povoľuje len na základe povolenia RV a PS Nitra (Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra).

§ 4

Priestorové a stavebné podmienky chovu

 1. Pri výstavbe nových objektov, resp. úpravách, rekonštrukciách a modernizáciách existujúcich stavieb je potrebné  postupovať v zmysle  zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov. Chovateľ v dostatočnom  časovom predstihu požiada Obecný úrad v Žitavciach:
 1. pri výstavbe nového objektu o vydanie stavebného povolenia, resp. je potrebné ohlásiť drobnú stavbu,
 2. v prípade, ak priestory neboli určené na chov hospodárskych zvierat, o zmenu funkčného využitia stavby, resp. časti stavby,
 3. pri stavebných úpravách priestorov, ktoré boli určené na chov zvierat, ohlásiť pripravované stavebné úpravy.

 

 1. Objekty na chov a držanie zvierat musia byť situované a udržiavané tak, aby sa nenarušovali hygienické podmienky a boli dodržiavané vzdialenosti 1,2) od okolitých bytových a nebytových priestorov a hygienická nezávadnosť verejných priestranstiev.
 2. Chovom zvierat nesmie byť ohrozené životné prostredie okolitých rodinných domov.

§ 5

Práva a povinnosti chovateľa, majiteľa a držiteľa

 1. Chovateľ má právo na chov zvierat umožnený týmto VZN.
 2. Povinnosti chovateľa:
 1. dbať na ochranu zdravia, vhodné prostredie, správnu výživu, hygienu a pohyb chovaného zvieraťa,
 2. správne manipulovať a skladovať potravu a zabezpečiť hygienickú likvidáciu exkrementov,  odstrániť nečistotu spôsobenú zvieraťom,
 3. nedovoliť, aby chov nadmerným spôsobom rušil a obťažoval spoluobčanov (hluk, špina, zápach),
 4. pravidelne nechať zvieratá vakcinovať v zmysle pokynov Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Nitre a po ochorení zvieraťa zabezpečiť veterinárne ošetrenie,
 5.  zviera, ktoré z akéhokoľvek dôvodu poranilo človeka, dať bezodkladne prezrieť veterinárnemu lekárovi a potvrdenie o prehliadke zvieraťa odovzdať poškodenému do 24 hod.,
 6. nedovoliť bez dozoru voľný pohyb zvierat na verejne prístupných miestach a mimo svojho súkromného majetku,
 7. dodržiavať veterinárne predpisy o chove zvieraťa,
 8. v prípade výskytu hlodavcov a hmyzu zabezpečiť deratizáciu a dezinsekciu objektov,
 9. zakazuje sa týranie zvierat a opustiť zviera s úmyslom zbaviť sa ho a usmrtiť ho bez primeraného dôvodu v zmysle § 21 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z.,
 10. ohlásiť začatie, ako aj skončenie svojej činnosti orgánom veterinárnej správy v zmysle § 37 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
 1. poskytnúť orgánom veterinárnej správy potrebnú súčinnosť,
 2. bez odkladne hlásiť orgánom veterinárnej správy každé podozrenie na chorobu a úhyn zvieraťa a umožniť jeho vyšetrenie,
 3. zabezpečiť identifikáciu a registráciu zvierat v zmysle Nariadenia vlády SR
  č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat v platnom znení,
 4. pri ochrane zvierat poučiť osoby, ktoré manipulujú so zvieratami, aby sa zdržali konania, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie, iné poškodenie zdravia zvierat alebo ich zbytočné utrpenie,
 5. strpieť obmedzenie, alebo zákaz premiestňovania zvierat na základe nariadenia regionálnej veterinárnej a potravinovej správy,
 6. zabezpečiť neškodné odstránenie pri odpadoch živočíšneho pôvodu a patogénoch asanačným ústavom.

 

 

 

§ 6

Kontrolná činnosť

 1. Kontrolná činnosť sa vykonáva v súlade so zákonom o veterinárnej starostlivosti, zákonom o životnom prostredí a stavebným zákonom.
 2. V prípade sťažností občanov na chov hospodárskych zvierat na území obce, Obecný úrad v Žitavciach bude súčinný pri vykonávaní tvaromiestnej obhliadky za účasti kompetentných orgánov.
 3. Pri zistení porušenia osobitných právnych predpisov dá obec podnet pre príslušný orgán štátnej správy.     

§7

Výnimka držania zvierat

           Výnimka na držanie zvierat sa vzťahuje na držanie zvierat v uzatvorených priestoroch po dobu 1-2 dni, keď tieto sú určené na porážku a spotrebu. Výnimky sa  vzťahujú na cirkusy, výstavy zvierat, variete, pojazdné zverince, konské preteky a iné krátkodobé akcie.

  § 8

Chov holubov

            Holuby (poštové, ozdobné, úžitkové) je zakázané chovať v blízkosti prevádzok potravinárskeho charakteru.

§ 9

Chov exotických živočíchov

            Exotické živočíchy – hlodavce, spevavé a ozdobné vtáctvo, plazy obojživelníky, akvarijné ryby, hmyz – možno chovať v obytných domoch.

§ 10

Kontrola dodržiavania VZN

Kontrolu nad dodržiavaním tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú:

 • starosta obce alebo ním poverení zamestnanci obce,
 • obecné zastupiteľstvo v Žitavciach,
 • hlavný kontrolór obce.

                                                                             §11

        Sankcie

 1. Porušenie ustanovení tohto VZN fyzickou osobou je postihnuteľné v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 2. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá poruší toto VZN môže obec uložiť pokutu v zmysle § 27b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

§13

Záverečné ustanovenia

 1. Na vydaní tohto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Žitavciach na svojom 17 riadnom zasadnutí konanom dňa 13.12.2016 uznesením č 118/2016-OZ a nadobúda účinnosť 01.01.2017.

 

 

 

 

 

MVDr. Strieška Stanislav

starosta obce

Poznámky pod čiarou:

 

1) Vzdialenosť objektov, v ktorých sú zvieratá  umiestnené, musí byť od individuálneho vodného zdroja najmenej 15 m. Vzdialenosť hnojiska musí byť najmenej 35 m od vodného zdroja a musí byť dimenzované tak, aby  mohlo pojať polročnú produkciu exkrementov chovaných zvierat.  

2)   Pre obmedzenie nežiaducich vplyvov z chovu zvierat je potrebné dodržiavať nasledovné vzdialenosti: Objekty určené  na bývanie

     A)  Ak objekt určený na bývanie má okno alebo dvere orientované na objekt chovu

     B)  Ak objekt určený na bývanie nemá okno alebo dvere orientované na objekt chovu

a)  medzi objektom chovu a objektom na  bývanie je voľné priestranstvo

b)  medzi objektom chovu a objektom na bývanie je prekážka – pevná stena, plný plot, živý plot a pod. Hovädzí dobytok, ovce, ošípané, hydina ( 1 VDJ- t.j. veľká dobytčia jednotka = 500 kg živej váhy)

                  VDJ                                              1-5 VDJ

              A                                                      a/m                       15 m

                  b/m                                               10 m

              B a/m                                                10 m

                  b/m                                                 5 m

              hnojisko                                           a/m                       25 m                   

                  b/m                                               20 m

Kožušinové zvieratá bylinožravé                                               VDJ                     1-2         3-5

              A,B                                                  a/m                       15 m                    20 m

                  b/m                                               10 m                    15 m

              hnojisko                                           m                         20                        25

3) § 2 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

4) Zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. VZN mesta Vráble č. 02/2003 o podmienkach držania psov na území mesta Vráble.

 

 

 

 

 

Vyvesené: 22.11.2016

Nadobúda účinnosť: 1.1.2017

Vyvesené: 16. 12. 2016

Zodpovedá: Správce Webu

Späť