Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Všeobecné záväzné nariadenia obec Žitavce č. 03/2016 o podmienkach držania psov na území obce Žitavce

VŠEOBECNÉ  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE  OBCE ŽITAVCE

ČÍSLO  03/2016

 

O  PODMIENKACH DRŽANIA PSOV  NA ÚZEMÍ OBCE ŽITAVCE

 

Obecné zastupiteľstvo v Žitavciach na základe ust. § 6 , ods. 1 a § 11 ods. 4 písmena g zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na §4 ods.3 písmena h) citovaného zákona a v súlade so  zákonom č. 282/2002 Z. z, ktorým sa ustanovujú niektoré podmienky držania psov v platnom znení (ďalej len ,, zákon o držaní psov ,, ) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení (ďalej len ,, VZN ,,)  pre katastrálne územie obce Žitavce.

 

§ 1

Účel úpravy

 

            Účelom tohto VZN je utváranie a ochrana zdravých podmienok, zdravého spôsobu života obyvateľov, zabezpečenie verejného poriadku a úprava niektorých podmienok držania psov.

 

 

§ 2

Predmet úpravy

 

1. Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť niektoré podmienky evidencie a vodenia psov, ako               aj súvisiace podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev.

2. VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.

 

 

§ 3

Vymedzenie pojmov

 

Na účely tohto VZN

 a) zvláštnym psom je pes

 1. používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona,
 2. používaný horskou službou,
 3. používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany,
 4. poľovný
 5. ovčiarsky,
 6. vodiaci,
 7. používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku,

b)   nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil  v nutnej obrane alebo krajnej núdzi,

c)   voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.

 

§ 4

Evidencia psov

 

 1. Prihlasovanie psov , evidencia sa vykonáva v súlade s ust. §  3 zákona o držaní psov.
 2. Evidenciu vedie obec.
 3. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť  psa do evidencie do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. Do evidencie sa hlási aj úhyn psa a strata psa.
 4. Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie je držiteľ psa povinný nahlásiť obci do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja.
 5. Majiteľ psa obdrží evidenčnú známku psa s číslom psa a vyznačením názvu obce. Na území obce Žitavce sa údaj o nebezpečnosti psa uvádza prostredníctvom farebného rozlíšenia známky- zlatá známka pre psa charakterizovaného ako nebezpečný a sivá farba pre ostatných psov.
 6. Pes bez evidenčnej známky, ktorý sa bude voľne pohybovať na verejnom priestranstve môže odchytený.

 

 

 

§ 5

Podrobnosti o vodení psa

 

 1. Základné pravidlá vodenia psa sú upravené zákonom o držaní psov,
 2. VZN upravuje niektoré ďalšie podrobnosti:

a) osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie preukázať totožnosť psa. Totožnosť psa sa preukazuje evidenčnou známkou psa, ktorú dostane majiteľ pri prihlásení psa do evidencie. V prípade odcudzenia, zničenia alebo straty známky obec vydá držiteľovi psa náhradnú známku vo výške 3,50€

b) vodiť psa na mieste so zákazom voľného pohybu možno len na vôdzke, bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii,

c) do vozidla verejnej dopravy možno vstupovať len so psom na vôdzke a s náhubkom, alebo so psom uzavretým v bezpečnostnej prepravke opatrenej nepriepustným dnom.

d) vodiť psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňoval vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

e) na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný  pes nasadený náhubok

Zakazuje sa:

 • opustenie psa na verejnom priestranstve bez uviazania ( napr. pred obchodom, voľné pobehovanie po obci a pod.)
 • opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechanie bez dozoru na verejnom priestranstve ( aj opustenie nebezpečného psa priviazaného aj opatreného náhubkom),

 

 

 

 

 

§ 6

Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psov a vstupu so psom

 

 1. Miesta, kde sa zakazuje vstup so psom:

 

 • Kostolný park
 • cintorín
 • detské ihriská a pieskoviská
 • verejné a spoločenské budovy (kostol, pošta, kultúrny dom,  predajne ... )

 

 1.  Zákaz voľného pohybu psov v intraviláne obce ( voľný pohyb psa je povolený len na vlastnom pozemku majiteľa ).

 

§ 7

Podrobnosti o znečisťovaní verejných priestranstiev

 

1.  Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť.

2.    Každý držiteľ psa je povinný pri pohybe so psom na verejných priestranstvách, preukázať sa sáčkom na  odpratanie psích exkrementov.

 

 

§ 8

Sankcie

 

 1.  Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak
 1. neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu

skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,

b)    neprihlási psa do evidencie,

c)    umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v § 4 ods. 1 a 2,

d)   neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,

      ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,5)

e)   neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,

f)   nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.

 1.  Priestupku sa dopustí ten, kto vedie psa, ak
 1. neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu

trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,

 1. nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania

       psom,

 1. neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný,

ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,5)

 1.  nepreukáže známkou totožnosť psa,
 1.    nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
 1.   neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
 1.  Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 165 eur

      a za priestupok podľa odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu do 65 eur.

 1.  Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec a v blokovom konaní obecná polícia a orgán

      Policajného zboru.

 1.  Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.6)
 1.  Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce okrem výnosu pokút uložených v blokovom konaní

      orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.

 1. Priestupku  podľa ustanovenia § 48  zákona č. 372/1990 Zb.  o priestupkoch v znení

       neskorších predpisov sa dopustí ten, kto  v rozpore s týmto VZN  nedá nebezpečnému psovi 

       na verejnom priestranstve náhubok.

 1. V týchto  prípadoch sa výška pokuty, zásady jej ukladania a konanie o ukladaní pokút, riadi 

príslušným ustanovením  zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

 

§ 9

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

1.    Kontrolu dodržiavania VZN vykonáva starosta obce a obecné zastupiteľstvo v Žitavciach.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          MVDr. Strieška Stanislav

                                                                                                  starosta obce

 

 

 

 

Návrh VZN vyvesený na pripomienkovanie dňa: 22.11.2016      

Nadobúda účinnosť: 1.1.2017   

Vyvesené: 16. 12. 2016

Zodpovedá: Správce Webu

Späť