Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
19.09.2022

106/2022

Preprava, zneškodnenie odpadu

274,44 EUR Dvestosedemdesiatštyri44/100 eur

EKOGLOBAL, s.r.o.

Obec Žitavce

19.09.2022

105/2022

Prenájom a preprava strojnej mechanizácie mechanizácie na úpravu volejbalového prieskového ihriska

852,00 EUR Osemstopäťdesiatdva eur

M&G Classic Chrome & Cars, s.r.o.

Obec Žitavce

19.09.2022

104/2022

Zmplementácia podporeného projektu z Envirofondu s názvom: Zefektívnenie triedenia BRKO v domácnosti

960,00 EUR Deväťstošesťdesiat eur

PROUNION, a.s.

Obec Žitavce

19.09.2022

103/2022

Zemný plyn

133,00 EUR Jednostotridsaťtri eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

19.09.2022

102/2022

Elektrická energia

190,83 EUR Jednostodeväťdesiat83/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

26.08.2022

101/2022

Zber, preprava zneškodnenie komunálneho odpadu

717,50 EUR Sedemstosedemnásť50/100 eur

Waste transport, a.s.

Obec Žitavce

26.08.2022

100/2022

Telefón

99,96 EUR Deväťdesiatdeväť96/100 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

26.08.2022

99/2022

Voda

27,60 EUR Dvadsaťsedem60/100 eur

MediConsulting, s.r.o

Obec Žitavce

25.08.2022

98/2022

Elektrická energia

197,27 EUR Jednostodeväťdesiatsedem27/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

25.08.2022

97/2022

Elektrická energia

130,75 EUR Jednostotridsať75/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

25.08.2022

96/2022

Preprava osôb Žitavce - Štúrovo a späť

300,00 EUR Tristo eur

P.P - BUS s r. o.

Obec Žitavce

05.08.2022

95/2022

Aktualizácia KEO

297,00 EUR Dvestodeväťdesiatsedem eur

ELPRESS, Vaseková Oľga

Obec Žitavce

05.08.2022

94/2022

Ročný poplatok LPIS

120,00 EUR Jednostodvadsať eur

T-MAPY s.r.o.

Obec Žitavce

19.07.2022

93/2022

Vývoz TKO

809,90 EUR Osemstodeväť90/100 eur

Waste transport, a.s.

Obec Žitavce

19.07.2022

92/2022

Telefón

110,18 EUR Jednostodesať18/2022 eur

Slovak Telekom, a.s.

Obec Žitavce

19.07.2022

91/2022

Elektrická energia

159,35 EUR Jednostopäťdesiatdeväť35/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

19.07.2022

90/2022

Minerálna voda

27,60 EUR Dvadsaťsedem60/100 eur

MediConsulting, s.r.o

Obec Žitavce

19.07.2022

89/2022

Náterová hmota na detské ihrisko

240,00 EUR Dvestoštyridsať eur

OLI ihriská s.r.o

Obec Žitavce

19.07.2022

88/2022

Školenie k zabezpečeniu povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov oprávnených osôb

42,00 EUR Štyridsaťdva eur

ITAK s.r.o.

Obec Žitavce

19.07.2022

87/2022

Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2021

1 200,00 EUR Jedentisícdvesto eur

N.M. - Audit, spol. s r. o.

Obec Žitavce

19.07.2022

86/2022

Zemný plyn

133,00 EUR Jednostotridsaťtri eur

SPP, a. s.

Obec Žitavce

19.07.2022

85/2022

Elektrická energia

197,27 EUR Jednostodeväťdesiatsedem27/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

19.07.2022

84/2022

Elektrická energia

130,75 EUR Jednostotridsať75/100 eur

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Žitavce

19.07.2022

83/2022

Odmena advokáta za poskytnuté služby

400,00 EUR Štyristo eur

Mgr. Martin Lieskovský, advokát

Obec Žitavce

19.07.2022

82/2022

Nakladanie so splaškovými vodami, ťahanie, a odvoz z odpadovej žumpy

60,00 EUR Šesťdesiatšesť eur

Alena Blaškovičová-RENOTRAKT

Obec Žitavce

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: