Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Všeobecne záväzné nariadenie obce Žitavce č. 05/2016, ktorý sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska

Všeobecne záväzné nariadenie č. 05/2016

ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce Žitavce

 

     Obecné zastupiteľstvo v Žitavciach sa v zmysle § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g)  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 131/2010 o pohrebníctve,  sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení č. 05/2016 ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska obce Žitavce.

 

Úvodné ustanovenie

 

     Úcta k pamiatke zomrelých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných  zdravotno – technických zariadení určených k pietnemu pochovávaniu zomrelých, alebo ukladanie ich spopolnených pozostatkov  spôsobom zodpovedajúcim zdravotným predpisom prikazujú aby pohrebiská boli udržiavané v takom stave ako to zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom, ale aj aby sa pri ich používaní dodržiavali zdravotné a iné právne predpisy.

 

 

Čl. I.

Základné pojmy

 

 1. Ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo.
 2. Ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní.
 3. Pochovanie je ukladanie ľudských pozostatkov do hrobu alebo hrobky na pohrebisku, uloženie spopolnených ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov (ďalej len popol) rozptylom na rozptylovej lúke alebo vsypom popola na vsypovej lúke, alebo uložením urny s popolom na pohrebisku, popol sa môže uložiť aj na inom mieste.
 4. Spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu.
 5. Verejné pohrebisko (ďalej len pohrebisko) je cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka a vsypová lúka.
 6. Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky, alebo miesto a uloženie urny.
 7. Konečná rakva je rakva, v ktorej sa ľudské pozostatky pochovajú.
 8. Exhumácia je vyňatie ľudských pozostatkov z hrobu.

 

 

Čl. II

Popis pohrebiska

 

     Pohrebisko sa nachádza v k. ú. obce Žitavce na parc. č. 4 o výmere 11 519 m2, LV 482. Počet hrobov, hrobiek a urnových miest je podrobne vedený v evidencii pohrebiska podľa plánu. Zásobovanie vodou je zabezpečené z obecnej studne. Celý areál pohrebiska je oplotený. V pohrebisku sa nachádza dom smútku, dispozične členený na obradnú miestnosť vybavenú jedným funkčným chladiacim zariadením, s prirodzeným a umelým osvetlením a vetraním pomocou ventilátorov, ľahkko čistiteľnou podlahou, miestnosť na prípravu pre vykonávajúceho obrad, WC s možnosťou umytia rúk a miestnosť skladu.

     Dom smútku je sprístupňovaný na požiadanie obstarávateľa pohrebu. Obec zabezpečuje pravidelné upratovanie, čistenie a dezinfekciu chladiaceho zariadenia. Komunikačné priestory pred domom smútku sú upravené tak, aby umožnili prístup k pohrebnému vozidlu.

Čl. III

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku

 

 1. Otvárať a zatvárať dom smútku podľa potreby.
 2. Poskytovať smútočnú sieň so svojim zariadením k vykonaniu pobožnosti, alebo vzdaniu úcty pred samotným aktom pohrebu, podľa cenníka schváleného obcou. Osoby, ktoré zomreli v domácnosti t. j. mimo zariadenia liečebno-preventívnej starostlivosti (nemocnica, poliklinika a pod.), musia byť prevezené na dočasné uloženie do domu smútku do 8 hodín po prehliadke lekára. Inak možno postupovať iba na základe nariadenia prehliadajúceho lekára. Do 8 hodín sa nezapočítava doba medzi 22. a 6. hodinou.

Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. Ľudské pozostatky osoby, ktorej totožnosť sa nezistila, nemožno spopolniť. Ak sa ľudské pozostatky neuložili do chladiaceho zariadenia, musia sa pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ak sa vykonala pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení musia byť pochované do 14 dní od úmrtia, ak doba od zistenia úmrtia lekárom presiahne 14 dní alebo ak to vyžaduje stav ľudských pozostatkov musia sa ukladať do mraziaceho zariadenia.

Ak ide o ľudské pozostatky cudzinca, obec je povinná bezodkladne oznámiť jeho úmrtie Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky alebo príslušnej diplomatickej misii, alebo konzulárnemu úradu štátu, ktoré bol mŕtvy štátnym príslušníkom. Ak obec nedostane do 14 dní odo dňa oznámenia úmrtia z Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky alebo z príslušnej diplomatickej misie, alebo z konzulárneho úradu štátu, ktorého bol mŕtvy príslušníkom, oznámenie o zabezpečení prevozu ľudských pozostatkov alebo súhlas na ich pochovanie na území Slovenskej republiky, musí obec ľudské pozostatky pochovať. Ak ide o pozostatky cudzinca, obec je povinná bezodkladne oznámiť jeho úmrtie Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky.

 1. Poskytovať chladiace zariadenie v dome smútku k dočasnému umiestneniu zomrelých až do doby konania obradu, podľa cenníka schváleného obcou.
 2. Cestou Obecného úradu zabezpečiť vytýčenie hrobového miesta na výkop hrobu v súlade s plánom hrobových miest.
 3. Výkopové práce súvisiace s pochovávaním alebo exhumáciou, pochovávanie a vykonanie exhumácie zabezpečujú pohrebné služby dojednané pozostalými, s ktorými má prevádzkovateľ – obec písomnú zmluvu.
 4. Zabezpečiť správu a údržbu pohrebiska, správu a údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku a viesť evidenciu súvisiacu s prevádzkovaním pohrebiska.

 

 

Čl. IV

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska ako i osôb vykonávajúcich činnosti potrebné na zabezpečenie prevádzky

 

 

 1. Prevádzkovať pohrebisko a dom smútku v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom DS a pohrebiska a dodržaním VZN obce a zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. Odovzdať obstarávateľovi pohrebu k použitiu na dohodnutú dobu dom smútku v bezchybnom stave, t. j. uprataný a vyčistený, s fungujúcich chladiacim zariadením a elektrickým osvetlením. Obstarávateľ pohrebu zodpovedá za to, že v dobe používania domu smútku nebude z neho nič odcudzené a že najneskôr do 24 hodín po uskutočnení pohrebu odovzdá uprataný a vyčistený dom smútku i s vybavením správe pohrebiska.
 2. Viesť evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať: meno a priezvisko osoby, ktorej ostatky sú v hrobovom mieste uložené, miesto a dátum jej narodenia a úmrtia, rodné číslo, dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania, záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy bo nakazený nebezpečnou chorobou, meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska a rodné číslo nájomcu, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu, ak ide o právnickú osobu, dátum  uzatvorenia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu, údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy.
 3. Správca cintorína podľa situačného plánu cintorína vedie evidenciu voľných miest a možnosti pre ďalšie pochovanie po uplynutí tlecej doby, ak zaniklo právo na prepožičané miesto a nebolo obnovené.
 4. Keď právo na prepožičané miesto zaniklo, správca pohrebiska vyzve oprávneného písomne, alebo aj jeho adresa nie je známa, verejnou vyhláškou, aby do 6 mesiacov odstránil náhrobky, rámy a iné. Ak oprávnený v určenej lehote výzve nevyhovie, správa pohrebiska odstráni náhrobky,   rámy a iné, uskladní ich na náklady oprávneného. Po uplynutí jedného roka po zániku práva naloží správca pohrebiska s týmito predmetmi podľa § 453 Občianskeho zákonníka ako s vecami opustenými. Obdobne sa pokračuje, aj pokiaľ ide o hrobky.
 5. Umožniť prítomnosť obstarávateľa pohrebu a blízkych osôb pri konečnom uzatvorení rakvy pred pochovaním.
 6. Zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania, pri smútočných obradoch umožniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu.
 7. Písomne informovať nájomcu o skutočnosti, že uplynie lehota, na ktorú bolo nájomné zaplatené, dátum, ku ktorému sa má pohrebisko zrušiť ak je známa jeho adresa, súčasne túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku.
 8. Po výpovedi nájomnej zmluvy na hrobové miesto odovzdať pomník, náhrobné dosky, kamene a oplotenie obci.
 9. Udržiavať priestory a okolie domu smútku v náležitom poriadku, zabezpečiť režim údržby a čistoty priestorov domu smútku a chladiaceho zariadenia. Vykonávať mechanickú očistu s použitím saponátových prípravkov a následnou dezinfekciou vhodnými dezinfekčnými prostriedkami pri dodržaní predpísanej koncentrácie a expozičnej doby.
 10. Zodpovedá za funkčnosť chladiaceho boxu, elektrického osvetlenia, prevádzky studne v areáli pohrebiska.
 11. Stará sa o vonkajší vzhľad pohrebiska, spoločné nezapožičané miesta na pohrebisku, údržbu zelene, úpravu ciest a chodníkov a to aj v zimnom období.
 12. Uzatvára zmluvy o nájme hrobového miesta.
 13. Vyberá poplatky za prenájom hrobového miesta ako i ostatné poplatky v zmysle cenníka cintorínskych poplatkov a služieb.
 14. Zabezpečiť vymeranie hrobového miesta a prevádzať dozor pri stavebných a iných prácach na cintoríne.

 

Čl. V

Úprava hrobových miest a stavby na cintoríne

 

 1. Hrobové miesta sa upravujú podľa predpisu na pohrebisku trávnikovým spôsobom podľa pokynov a situačného plánu pohrebiska.
 2. Na vybudovanie akejkoľvek stavby na pohrebisku alebo na úpravu už jestvujúcej stavby (hrobu, náhrobku, urnového miesta, hrobky, obrubníkov) treba predchádzajúci písomný súhlas stavebného úradu, pokiaľ je tento podľa osobitných predpisov potrebný.
 3. Pri vyhotovení stavby alebo pri jej úprave musí sa stavebník riadiť pokynmi správcu pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, alebo druh používaného materiálu, ktorý zabezpečí i vymeranie hrobového miesta.
 4. Po ukončení prác je stavebník povinný na svoj náklad vyčistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný stavebný materiál.
 5. Nie je prípustné bez súhlasu správcu pohrebiska odpredávať alebo odstraňovať vybudované stavby.
 6. Za zrealizovanie stavby na cintoríne nesie zodpovednosť správca pohrebiska a ten, kto stavbu realizoval. Oprávnení si môžu dať poistiť stavbu v poisťovacom ústave.
 7. Dobu výstavby písomne stanoví správca pohrebiska po dohode s realizátorom.

 

 

Čl. VI

Užívanie hrobového miesta

 

 1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.
 2. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby na pohrebisku.
 3. Pri úmrtí nájomcu prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy majú dedičia, ak ich je viac, tak ten, ktorý sa prihlásil ako prvý.
 4. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný počas trvania nájomnej zmluvy zabezpečiť prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska. O takom pripravovanom alebo už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.
 5. Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.

 

 

Čl. VII

Povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta

 

 1. Nájomca je povinný udržiavať zapožičané miesto v riadnom stave, udržiavať a čistiť priestor okolo hrobu.
 2. Bez povolenia starostu nesme vykonávať žiadne iné úpravy okolia hrobu, ako je napr. dláždenie, osádzanie lavičiek, výsadba stromov a krov.
 3. Ak starosta zistí nedostatky v starostlivosti o zapožičané miesto vyzve užívateľa, aby tieto odstránil, v prípade ak k odstráneniu nedostatkov nedôjde, správca tak urobí sám na náklady porušovateľa.

 

 

Čl. VIII

Povinnosti návštevníkov domu smútku a pohrebiska

 

 1. Návštevníci domu smútku a pohrebiska sú povinní správať sa primerane k piete miesta.
 2. Zakazuje sa v dome smútku a na pohrebisku fajčiť, odhadzovať odpadky mimo kontajnera, vodiť psov, robiť hluk, jazdiť s bicyklami.
 3. Zákaz vstupu zvierat do areálu cintorína.
 4. Osobám pod vplyvom alkoholu je vstup na pohrebisko zakázaný.
 5. Deťom do 10 rokov je vstup na cintorín povolený len v sprievode dospelých osôb.
 6. Motorovými dopravnými prostriedkami je možné vchádzať len s povolením Obecného úradu v odôvodnených prípadoch a len na dobu nevyhnutne potrebnú na vykonanie stavebných alebo terénnych úprav.

 

 

Čl. IX

Vstup na pohrebisko

 

     Prístup na pohrebisko nie je časovo obmedzený. Obecný úrad môže v osobitných  

     dôvodoch  tento prístup obmedziť.

 

 

Čl. X

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov a plán miest na pochovávanie

 

     Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:

 1. Hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m, pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, prehĺbený hrob musí mať aspoň 2,2 m.
 2. Dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody.
 3. Bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m.
 4. Rakva s ľudskými pozostatkami musí byť uložená do hrobu, zasypaná skyprenou zeminou vo výške minimálne 1,2 m.
 5. Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá musí byť najmenej 10 rokov. Tlecia doba na pohrebisku v Žitavciach je 10 rokov.
 6. Pred uplynutím tlecej doby sa môže do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské ostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy bude najmenej 1 meter.
 7. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami a ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do  okolia a musí byť urobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.
 8. Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť: orgánov činných v trestnom konaní, obstarávateľa pohrebu, blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu nežije, alebo ak obstarávateľom pohrebu bola obec. Žiadosť o exhumáciu musí mať písomnú formu a musí obsahovať: posudok úradu verejného zdravotníctva, list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí, nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské pozostatky uložené. Náklady na exhumáciu hradí ten, kto o ňu požiadal. Povolenie k exhumácii vydáva prevádzkovateľ pohrebiska.

 

Pre hrob, alebo hrobku môže byť prepožičané miesto v týchto rozmeroch (jedná sa o optimálne rozmery):

 

 1. 110 cm x 245 cm pre hrob – hrobku dospelého
 2. 210 cm x 245 cm pre dvojhrob dospelých
 3. 90 cm x 200 cm pre hrob dieťaťa od 6 rokov
 4. 80 cm x 140 cm pre hrob dieťaťa do 6 rokov

V týchto rozmeroch je zahrnutá plocha na pochovanie, plocha na vybudovanie obrubníka alebo hrobky.

Pre uloženie popolnice – urny sa prepožičiava miesto v jednotných rozmeroch 100 x 100 cm. Plán miest na pochovávanie tvorí prílohu prevádzkového poriadku.

 

 

Čl. XI

Spôsob nakladania s odpadmi

 

 1. Odpady, ako suché kvety, vence, kytice, zvyšky sviečok a kahancov ako i ostatné ozdoby rôzneho druhu sa môžu ukladať len na mieste na to určenom, t. j. do kontajnera, ktorý sa nachádza v areáli pohrebiska a ktorých vývoz zabezpečuje obec.
 2. Ostatné odpady, ktoré vznikli napr. pri stavbe pomníkov, ako dosky, stavebný materiál a pod. si musí nájomca z pohrebiska odviezť a okolie hrobu vyčistiť.

 

 

Cenník poplatkov a služieb

 

 1. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.
 2. Nájomné za užívanie hrobového miesta na dobu 10 rokov je:

 

Sólohrob                                             5,- €

Dvojhrob                                            10,- €

Krypta                                                40,- €

 1. Obnova nájomného vzťahu k hrobovému miestu – obnova miesta na pohrebisku na ďalších 10 rokov je

 

Sólohrob                                             7,50 €

Dvojhrob                                            15,- €

Krypta                                                40,- €

 

 1. Nájomca hrobu môže určiť kontaktnú osobu, ktorá sa bude starať o udržiavanie hrobového miesta. Meno tejto osoby správca  pohrebiska doplní do evidencie.
 2. Nájomca je povinný na vlastné náklady udržiavať prenajaté miesto v riadnom stave. Hrobové miesto a jeho okolie musia byť pokosené, odburinené, musia byť z neho odstraňované pozostatky kvetov, kytíc, vencov, sviečok.
 3. Pomníky musia byť  osadené tak, aby neohrozovali iných návštevníkov alebo okolité hroby.

 

Cenník služieb

 

 Za užívanie obradnej miestnosti k pietnemu aktu vrátane chladiaceho zariadenia  10,– €

 

Zrušenie pohrebiska

 

 1. Správca pohrebiska zverejní rozhodnutie o zrušení cintorína najmenej rok pred dňom, ktorým sa pohrebisko zrušuje. Pritom upozorniť užívateľov miest, ako sa naloží s ostatkami a príslušenstvom hrobu v prípade, že sa o ne sami v lehote najmenej 6 týždňov odo dňa zrušenia pohrebiska nepostarajú.
 2. Ak pohrebisko alebo jeho časť nevyhovuje zdravotnému alebo inému všeobecnému záujmu obce Žitavce zakáže pochovávanie na ňom a pohrebisko zruší.
 3. Po zrušení pohrebiska sa ostatky a urny uložené v zemi ponechajú na mieste a urny v kolumbáriách alebo náhrobkoch sa vyberú, popol sa na vyhradenom mieste zmieša so zemou, ak oprávnení prepožičaných miest neumiestnia v určenej lehote ostatky na inom pohrebisku.
 4. Náhrobky a ostatné príslušenstvo hrobu, ktoré oprávnení neodstránili v určenej lehote, odstráni na ich náklad organizácia, v záujme ktorej sa cintorín ruší.
 5. Pohrebisko možno zrušiť až po uplynutí tlecej doby od uloženia posledného zosnulého.  Na účely, pri ktorých je potrebné terén prehĺbiť možno zrušený  cintorín použiť až po uplynutí dvadsiatich rokov od posledného  pohrebu, ak sa príde na ostatky, uložia sa do zeme na vyhradenom mieste alebo sa spopolnia. Ak obec Žitavce neučila inak, je možné na pohrebisku, kde je zákaz pochovávania tiel mŕtvych ukladať urny s popolom.
 6. ak ide o všeobecný záujem, po prevoze ostatkov na iné pohrebisko môže sa zrušiť pohrebisko aj pred uplynutím tlecej doby od uloženia posledného mŕtveho. Ak tlecia doba neuplynula, treba spolu s ostatkami previezť aj príslušenstvo hrobu (náhrobky, obrubník a iné). Náklady spojené s predčasným zrušením pohrebiska znáša organizácia v záujme ktorej bolo pohrebisko zrušené.

 

 

Kontrola prevádzkového poriadku

 

 1. Kontrolu dodržiavania tohto poriadku vykonávajú orgány obce (poslanci, hlavný kontrolór, obecný úrad).
 2. Akékoľvek porušenie ustanovení tohto prevádzkového poriadku, ak nejde o trestný čin podľa trestného zákona, je postihnuteľné ako priestupok podľa zákona SNR č. 372/90 Zb. o priestupkoch.
 3. Obec vyvesí tento prevádzkový poriadok na vhodnom, verejnosti prístupnom mieste.

 

 

Priestupky

 

Priestupku sa dopustí ten, kto:

 

a)    vykonal prehliadku mŕtveho tela a neoznámi regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,   že mŕtvy bol v čase úmrtia nakazený nebezpečnou chorobou,

b)    ponúka, propaguje a informuje o pohrebných službách v zdravotníckom zariadení, v zariadení sociálnych služieb a na pracovisku úradu pre dohľad a v ich areáloch,

c)    nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta podľa § 24 písm. a),

d)    neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy podľa § 24 písm. b)

e)    neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady                        podľa § 24 písm. c)

f)    písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie podľa § 24 písm. d),

g)    neudržiava poriadok na pohrebisku podľa § 24 písm. e),

h)    nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností návštevníkov podľa § 25 písm. a),

i)    nezachováva dôstojnosť pohrebiska podľa § 25 písm. b).

 

     Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 663,90 €. Pri ukladaní pokuty sa prihliada na mieru zavinenia a ohrozenie zdravia.

     Priestupky podľa tohto zákona prejednáva a sankcie za ne ukladá úrad. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

     Pokuty sú príjmom  rozpočtu obce.

 

 

 

Prechodné a záverečné ustanovenia

 

     Tento prevádzkový poriadok bol prerokovaný a schválený Obecným zastupiteľstvom v Žitavciach, dňa 13.12.2016 a tvorí neoddeliteľnú súčasť Všeobecne záväzného nariadenia o prevádzke miestneho cintorína.

     Akékoľvek výnimky z ustanovení tohto prevádzkového poriadku a jeho zmeny môže schváliť len Obecné zastupiteľstvo  v Žitavciach po predchádzajúcom súhlase Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre.

     Tento prevádzkový poriadok nadobúda platnosť a účinnosť 15-tým dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli.

     Prevádzkový poriadok je prístupný na obecnom úrade.

 

 

     Tento cintorínsky poriadok je schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Žitavciach, zo dňa 13. 12. 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               MVDr. Strieška Stanislav

                                                                                                         starosta obce

Vyvesené: 16. 12. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť