Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Úradná tabuľa


Smernice a zásady

Verejné obstarávanie

NázovVyvesenéDátum zvesenia

Zápisnice a uznesenia OZ

NázovVyvesenéDátum zvesenia

Rozpočet záverečný účet

NázovVyvesenéDátum zvesenia

VZN návrh

NázovVyvesenéDátum zvesenia

VZN platné

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Všeobecné záväzné nariadenia obec Žitavce č. 03/2016 o podmienkach držania psov na území obce Žitavce16.12.2016
Všeobecne záväzné nariadenie č. 04/2016 o podmienkach chovu a držaní zvierat na území obce Žitavce16.12.2016
Všeobecne záväzné nariadenie obce Žitavce č. 05/2016, ktorý sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska16.12.2016
VZN o miestnom poplatku za rozvoj obce Žitavce25.08.2016
Sadzobník správných poplatkov obce Žitavce podľa zákona č. 145/1995 Z.Z. o správných poplatkoch v platnom znení19.05.2016
Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Žitavce01.05.2015
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Žitavciach17.04.2015
Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce zo dňa 20.06.201317.04.2015
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Žitavce č. 01/2014 o pamätihodnostiach obce Žitavce25.04.2014
Bezpečnostný projekt obce Žitavce12.12.2013
Všeobecne záväzné nariadenie obce Žitavce č. 04/2013 o ochrane verejného poriadku a o ochrane nefajčiarov na území obce Žitavce20.06.2013
Všeobecne záväzné nariadenie obce Žitavce č. 6/2013 o verejných kultúrnych podujatiach na území obce Žitavce20.06.2013
Všeobecne záväzné nariadenie obce ŽITAVCE 05/2013 o používaní obecných symbolov20.06.2013
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce20.06.2013
Všeobecné záväzné nariadenie obce Žitavce č. 12/20103 o starostlivosti o zeleň a správe zelene na území obce Žitavce15.03.2013
VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE Ž I T A V C E 11/2013 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Žitavce15.03.2013
Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp14.03.2013
Všeobecne záväzné nariadenie obce Žitavce č. 07/2013 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Žitavce01.02.2013
Všeobecne záväzné nariadenie obce žitavce o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Č. 1/201214.12.2012
VZN obce Žitavce o likvidácii a nakladaní s odpadmi na území obce Žitavce18.03.2011
Zásady odmeňovania poslancov, členov ZPOZ a knihovníka v obci ŽITAVCE03.03.2011

Zverejnenia

NázovVyvesenéDátum zvesenia

Harmonogram zberu KO

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Harmonogram zberu komunálneho odpadu a separovaný zber16.12.2016

verejná vyhláška

NázovVyvesenéDátum zvesenia

Oznámenie o uložení zásielky

NázovVyvesenéDátum zvesenia